JUBILEUMSPARKEN, Frihamnen Göteborg, 2016
Förslag till ny park

Lovely landskap blev i team med Spridd och Studio Elin Strand utvalda och upphandlade för att ta fram ett parkförslag med tonvikt på medborgarprocess och feministisk stadsplanering. Parkförslaget skulle visa en stegvis utveckling till 2021 när Göteborg firar 400-årsjubileum, och hur stadsparken kan se ut år 2035 när Frihamnen är en ny stadsdel.

Förslaget gavs namnet Kretsloppsparken, och visar en vision om hur en understödd social struktur bildar själva fundamentet för parkens form. Parken blir ett pedagogiskt och experimentellt nav där befintliga nätverk och organisationer involveras i det faktiska programarbetet.

Parken ska rumsligt länka Frihamnen över fysiska barriärer i form av trafik och vatten, för att socialt vitalisera både Frihamnen och omgivande stadsdelar såsom Kville och Ringön. I den gamla hamnmiljön finns dessutom alla möjligheter att förbättra ekologi och grönstruktur, t ex genom att en medveten strategi för dagvatten och återplantering. Förslaget visade hur stadsodling, musselodling och s k phytoremediering kan användas i stor skala.

Kretsloppsparkens delar är länkade till varandra i ett urbant kretslopp, ett orienterbart system av urbana platser och stråk. Parkrummen är tydligt formgivna och sinsemellan olika; taktila, gröna och upplevelserika. Nätet kan utvecklas stegvis med start redan 2017. Den Biotopiska stranden, Skolparken, Jubileumsplayan, Havsparterren och Frihamnstorget var alla delar av detta nät.

Byggda element kompletterar kretsloppets pedagogiska och sociala noder. Med hjälp av Kretsloppsmaskinen länkas Frihamnen över Lundbyleden till Kville. Byggnaden kan inhysa olika aktörer såsom Resursrestaurangen och Gumman Surströms elektriska byrå. I Köket, en byggnad för matlagning, inryms matlagning för alla medborgare, café och kompostering i ett kretslopp.

Projekt: Jubileumsparken, Frihamnen Göteborg
Beställare: Stadsbyggnadskontoret och Park- & Naturförvaltningen, Göteborgs stad tillsammans med Älvstranden utveckling
Typ: Parallellskiss i workshopform, 2016
Samarbete: Spridd och Studio Elin Strand Ruin
Illustrationer: Spridd, Studio Elin Strand, Lovely landskap

Projektbeskrivning [PDF, 6.6 MB]

 
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |