Brf SLÄTPRICKEN, Västerås
Gestaltning av utemiljö för bostadshus

Projektet gäller utemiljön till två nya bostadskvarter vid kajen i Västerås hamn, efter en vinst i ett parallellt uppdrag 2013. Visionen om en brokig uppbruten bebyggelse och en ambitiös grönskande bjälklagsgård var det vinnande konceptet, som sedan hållit formen genom projektering och byggnation.

Bostadshusen visar stor variationsrikedom i form och innehåll – t ex ateljévåningar och bokaler i två plan – med tillgänglighet från både gata och bjälklagsgård. Programarbetet för kvarteren har utformats i tätt samarbete mellan arkitekt och landskapsarkitekt, och kostnadseffektivitet rel långsiktig kvalitet, förvaltning, materialval ur ett livscykelperspektiv och god livsmiljö för hela livet har varit ledord för arbetet.

Landskapsgestaltningen har målet att skapa en förgårdsmark som delar med sig till omgivningen och ger liv åt gator och gränder. Huvudentrén är generös och välkomnande, förlagd till det östra hörn som annonserar kvarteret mot huvudgatan. Bottenplanets lägenheter är till stor del utformade som bokaler i två våningar, med generösa fönster och entréer med upphöjda uteplatser mot gatan. Förgårdsmarken har planteringar och gatuträd med skelettjordslösningar. Mot kajens promenadstråk vätter kvarterets gemensamhetslokal med stora upplysta fönster och formar en indragen plats. Den gränd som delar byggrätten i två har levandegjorts genom placering av entréer till gemensamma funktioner, klätterväxter och spaljéförsedda cykelgarage.

Bjälklagsgårdens motto har varit förtätad rumslighet och stark och variationsrik växtgestaltning. Genom att arbeta med kullar och organiska former skapas jorddjup för större buskträd. Privata uteplatser avgränsas med fasta planteringslådor. Utemiljöns program, med gemensamma uteplatser, lek och konstnärlig utsmyckning, optimeras genom att länka samman de båda gårdarna med en bro – som ger tillgänglighet och valmöjligheter. Riksbyggens samarbete med lokala konstnärer har gett utemiljön en klätterbar metallskulptur, utformad av Dan Widh.


Illustrationsplan

Projekt: Kv. Slätpricken 1 och 2, Sjömärkesgatan, Västerås
Typ: Parallellskiss/FH 2013, BL och FU 2014-2015, BH 2016. Projektet är under byggnation i 2 etapper 2017-2019.
Beställare: Riksbyggen
Samarbete: A-sidan arkitekter

Projektbeskrivning [PDF, 2.3 MB]

 

Orienteringsplan Västerås


Innergård i kvällssol


Kajsituationen med gemenskapslokal och platsbildning


Flygperspektiv över Slätpricken 1 och 2
© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |