130607

Hornsbruksgatan och Högalidsparken

Nu är det samrådstid för utvecklingen av Hornsbruksgatan och Högalidsparken!
Nya låga bostadshus vid Hornsbruksgatan, längs Högalidsparkens södra sida, får med hjälp av 3D-fastighetsbildning ett urbant parktak som ger begreppet "gröna tak" en ny betydelse. Parktaket utvidgar Högalidsparken och ger mer plats för odling, vistelse i sol, artrikedom och dagvattenhantering.

Lovely landskap har utformat och samordnat förslaget som underkonsult åt LOLA/Wilke Wirén Luhr landskapsarkitektur. Beställare är Stockholms stad, Veidekke och Wasted Space.

I detaljplaneförslaget har Utopia Arkitekter ritat 30 st nya bostäder som fördelar sig på radhus i etage med egen entré mot gatan, och lägenheter med ingång från trapphus. Lokaler och bokaler i byggnadernas hörn ger ett aktivare och mer levande gatuliv.

Tham & Videgård Arkitekter har ritat en ny tunnelbanebyggnad längs Hornsbruksgatans norra sida, med tunnelbaneingång, kontor och en handelsträdgård på takterrassen.

Alla byggnader skjuts in under det nya allmänna parktaket, så att de inte avskärmar parkens vy och kontakt med gatan. Ingen del av parkytan privatiseras. Tre befintliga trappor mellan gata och parknivå ersätts med tre nya, och en allmän hiss i tunnelbanebyggnaden ökar tillgängligheten till parken och Högalidskyrkan. Två utkiksplatser från parknivån tittar ut över taklinjen med vy över Hornsbruksgatan, Lignagatan och Tantolunden.

På parktaket finns grill- och samlingsplatser, allmänna odlingsterrasser och en mångformig vegetation med träd, buskar, perenner och gräs. Dagvatten infiltrerar i vegetationsterrasser vid parkens västra trappa.

Detaljplaneförslaget visar även Hornsbruksgatans utveckling med bredare gångbanor, en avsmalnad köryta, viss trädplantering, mer cykelplatser och en shared space-yta framför tunnelbanebyggnaden. Avvattning sker mot fördröjningsytor längs gatans södra sida.

Byggherrar:
Veidekke (bostadsdelen)
Wasted Space (tunnelbanebyggnaden)
Huvudman för parken och gatan är Stockholms stad

Landskapsarkitekt LOLA/Lovely landskap AB
Ansvarig landskapsarkitekt:
Johanna Jarméus, landskapsarkitekt LAR MSA, tel: 070-544 46 88, johanna@lovelyland.se
Handläggande landskapsarkitekt:
Åsa Bexelius, landskapsarkitekt LAR MSA, tel: 070-482 33 58, asa@lovelyland.se

Samrådstid 7 juni-7 augusti 2013

Se mera:
Om Hornsbruksgatan ur DN/Sthlm >
Om Hornsbruksgatan på SVT Play > [9:02 in i klippet]
www.stockholm.se/hornsbruksgatan
www.hornsbruksgatan.se
www.lovelyland.se

© 2018 LOVELY LANDSKAP AB  |  LUGNA GATAN 6, 128 38 SKARPNÄCK, SWEDEN  |